انجمن علوم دامی ایران

پرچم ایران

اساسنامه انجمن


اساسنامه انجمن علوم دامی ایران مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 47 زیر ماده و 15 تبصره در جلسه مورخ 1384/4/3 مجمع عمومی تصویب شد و توسط هیئت موسس و هیئت رئیسه آن مجمع عمومی امضا گردید.