انجمن علوم دامی ایران

پرچم ایران

لیست اعضای حقوقی

در راستاي اهداف علمی، پژوهشی و فنی و اجتماعی انجمن علوم دامی ایران، اشخاص حقوقی اعم از دانشگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی، مطالعاتی، مشاوره‌اي، تولیدي و سایر انجمن‌هایی که در زمینه هاي مرتبط با علوم دامی فعالیت انتفاعی یا غیرانتفاعی دارند میتوانند مشروط به پذیرش شرایط آیین نامه اعضای حقوقی انجمن علوم دامی ایران و با موافقت هیات مدیره به عضویت انجمن درآیند. سازمان‌هایی می‌توانند عضویت حقوقی انجمن را احراز نمایند که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوطه فعال باشند و با کمک معنوی و مادی باعث پیشرفت قابل توجه در علوم دامی و رشته‌های وابسته شوند.صفحه ای یافت نشد.