انجمن علوم دامی ایران

پرچم ایران

کمیته علمی و فنی انجمن علوم دامی ایران


برخورداري از دانش پيشرفته و توانا در توليد علم و فناوري با اتكا بر منابع انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي در توليد ملي نيازمند تلاش جدي كليه مجموعه‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي از جمله انجمن علوم دامي ايران است. دستيابي به اين مهم از طريق فراهم نمودن بستر مساعد براي بيان مسائل و مشكلات در زمینه دام و طيور در ابعاد مختلف و ارجاع عمده‌ترين آنها به مراكز ذيربط جهت ارائه راه حل مناسب از جمله وظائف ذاتی انجمن علوم دامي ایران می‌باشد. كميته علمي - فني انجمن با بهره مندی از توانایی علمی و تجربی اعضای علاقمند و فعال خود به منظور تقویت و استفاده بهتر از توانمندي انجمن علوم دامي ایران، طبق مفاد . آیین نامه اجرایی کمیته علمی - فنی انجمن علوم دامی ایران تشکیل می‌شود.شرح وظایف

  • پيشنهاد و تدوين كارگاه‌هاي آموزشي و نشست‌هاي تخصصي در سطح ملي و بين‌المللي

  • ارزيابي و تحليل طرح‌ها و برنامه‌هاي در حال اجرا و مرتبط با زيربخش دام و تدوين گزارش‌هاي مورد نياز

  • ايجاد ارتباط با بخش‌هاي قانون‌گذاري، دولتي و غيردولتي

  • ارزيابي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي رشته علوم دامي و ارائه پيشنهادهاي لازم

  • برنامه‌ريزي و پيشنهاد برقراري ارتباط و همكاري با تشكل‌هاي تخصصي بين‌المللي

  • برنامه‌ريزي و پايش انتشارات مرتبط با علوم دامي و پيشنهاد براي ساماندهي آن‌ها

  • تعيين شاخص‌ها و استانداردهاي آموزشي، پژوهشي و انتشارات در زمينه علوم دامياعضای کمیته