انجمن علوم دامی ایران

پرچم ایران

لیست شاخه های منطقه ای انجمن

انجمن علوم دامی ایران در جهت ارتباط موثر با پژوهشگران سراسر ایران دارای 5 شاخه منطقه ای می باشد. اعضای هیات مدیره شاخه ها از طریق برگزاری انتخابات در هر شاخه انتخاب میگردند.شاخه جنوب

گروه علوم دامي دانشگاه رامين اهواز

رئیس شاخه:  

آقاي دکتر ممويي

شاخه خراسان

گروه علوم دامي دانشگاه بيرجند

رئیس شاخه:  

آقاي دکتر فرهنگ فر

شاخه شمال غرب و غرب

گروه علوم دامي دانشگاه اروميه

رئیس شاخه:  

آقاي دکتر فرهومند

شاخه منطقه جنوب و جنوب شرق

گروه علوم دامي دانشگاه کرمان

رئیس شاخه:  

آقاي دکتر اسدي

شاخه منطقه شمال

گروه علوم دامي دانشگاه مازندران

رئیس شاخه:  

آقاي دکتر يداله چاشني دل